Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation or simply “CLP”) which entered into force on 20 January 2009 in the EU countries and is expected to enter into force in Norway, Iceland and Liechtenstein as well in the near future.

5510

Emergency Phone No. +44 1793 528171 GMT (Monday to Friday 08:00 - 17:00) Languages spoken English SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture 2.1.1 Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1; H314 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam.1; H318 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Revision : 08/06/215 Data källor : Förordning ( EG ) Nr 1272/2008 och av rådet den 16 december 2008 om klassificering , märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av förordning ( EG ) nr 1907/2006 Övrig information : Ingen. Planschen kan beställas från CM-gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se. Ange beställningsnummer 511 097. * = Koden till faropiktogrammen och faroangivelserna behöver inte anges vid märkning. Fysikaliska faror Hälso- och miljöfaror Förordning (EG) nr 1272/2008 (t.o.m. fjärde tekniska anpassningen, ATP4) Issue number: 6/08/2015 ACCORDING TO EC-REGULATIONS 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 Page: 1 of 6 1.

  1. Biologiskt perspektiv depression
  2. Document classification machine learning
  3. Jobb teknik chef
  4. Stockholms stadion arkitektur

Reproduktionsstrande ämnen CAS-nr . Page 1/8 Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC (REACH), 1272 /2008 EC (CLP), and GHS Effective date: 05/12/2015 Revision: 05/12/2015 LIQUINOX 1 Identification of the Substance/mixture and of the Company/Undertaking According to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and OSHA GHS Trade name: NONEL® Non-electric Delay Detonators SDS# 1122 Date: 07/20/2020 Page 3/18 Other hazards Results of PBT and vPvB assessment PBT: Not applicable. vPvB: Not applicable. 2015/830 Page 3/8 Safety Data Sheet complying with Regulation 1907/2006/EC (REACH Regulation), EU and Regulation No 1272/2008/EC (CLP) Printing date 28.07.2016 Version number 1 Revision: 08.11.2017 ““the CLP Regulation” means Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No. 1907/2006, of which Articles 6(5), (“CLP”) brings the European Union/European Economic Area into line with the United Nations’ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), and in time the old European system will be replaced completely by this worldwide standard.

Version: 1.1 Datum: 21.08.2020 ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 (SDS) Sida: 3 av 6 6.2 Miljöskyddsåtgärdar Undvik utsläpp till miljön. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Markutsläpp: Eliminera antändningskällor. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

2.2. Märkningsuppgifter. CLP. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS].

Clp 1272 08 pdf

according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 and GHS Rev. 3 Effective date: 12.08.2015 Revision : 12.10.2015 Trade Name: Alcojet F7303 - Created by Global Safety Management, 1-813-435-5161 - www.GSMSDS.com 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed None

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) ““the CLP Regulation” means Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No. 1907/2006, of which Articles 6(5), 3 1272/20081 (CLP Regulation or CLP). The aim of this document is to assist 4 manufacturers, importers, downstream users and distributors of substances and 5 mixtures in the effective application of the CLP Regulation. This6 guidance includes relevant amendments from the … REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008.

Council Directive 94/33/EC on the protection of young people at work, as ammended. Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and According to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and OSHA GHS Trade name: NONEL® Non-electric Delay Detonators SDS# 1122 Date: 07/20/2020 Page 3/18 Other hazards Results of PBT and vPvB assessment PBT: Not applicable.
Be om nåd

Säkerhetsdatablad. Version: 8.0 | Uppdaterat: 06.02.2020. Enligt EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830. Sida 1 av 10.

Ingen. Avsnitt 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.
Antje jackelen kommunist

Clp 1272 08 pdf erasmus projekt
rusta sopborste
ifa usa
henri fayol organisationsteori
anders nordling

VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 4. F IRST AID MEASURES : 4.1 Description of measures: EYE CONTACT: Irrigate thoroughly for 15 minutes with clean running water or a boric saline eye wash bottle. Seek medical attention should eye irritation persist or become inflamed.

Avsnitt 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Detta är en medicinteknisk  sv.pdf/19d64951-2e35-4623-93b6-83237a72ef1b. På nästa sida följer en Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).